Val 2022

Samling för Sigtuna är Sveriges äldsta lokalparti. Vi har varit Sigtunabornas lokala röst i över 50 år.

Du kan göra ett aktivt val genom att rösta på olika partier i riksdagsvalet, regionalt och i kommunvalet. Om du liksom vi älskar Sigtuna, stöd vårt arbete och ge oss din röst.

En röst på Samling för Sigtuna är också en röst på en borgerlig kommunledning. Vi ber om ditt förtroende att få fortsätta förbättra vår kommun.

Din röst behövs

Sigtuna är Sveriges äldsta stad och den kulturhistoris- ka miljön är en unik resurs som ska tillvaratas. Centra- la staden ska bevaras, vårdas och utvecklas försiktigt.

Stora Gatan och gränderna är bitvis i dåligt skick och behöver åtgärdas. Varutransporterna måste lösas utan att miljön skadas.

Kultur & fritid

Det framgångsrika arbetet med Brobygget, Fritids- banken och ValstaKonst är viktiga redskap i vårt arbete med integrationen.

Tillsammans med de andra partierna i kommunled- ningen vill vi bygga vidare på att ge våra barn och ungdomar trygghet, meningsfull fritid och stabilitet i vardagen. Vi vill satsa på ungdomsledare som är goda förebilder.

Sigtuna museum behöver utvecklas och vi verkar för en behövlig utbyggnad.

Vid S:t Pers kyrkoruin vill vi skapa en permanent scen för konserter, teater, dans och sammankomster.

Bra omsorg

När man är i behov av hemtjänst ska man kunna välja utförare och förvänta sig hög kvalitet från en mindre grupp personal som regelbundet besöker ens hem.

Valfrihet ska gälla även för omsorgsboende och finnas i tillräckligt antal som svarar mot kommunens behov.

Satsningen på verksamheter med kultur- och fritids- aktiviteter för invånare med funktionsvariationer ska fortsätta och förstärkas.

Fortsatt fokus på väg 263

Väg 263 mellan Sigtuna och Eriksund är smal och utan vägren. Fotgängare och cyklister tvingas ut i körbanan, något som är mycket riskabelt. Trafikverket är väghål- lare och visar litet intresse att förbättra vägen.

Under mandatperioden har vi arbetat med frågan och en gång- och cykelväg mellan Sigtuna stadsängar och Venngarn kommer snart att anläggas och vi trycker
på för att den ska förlängas ner till väg 263 och dras upp till Murarbo. En säkrare busshållplats vid Granby anläggs hösten 2022.

Detta räcker dock inte och vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta driva frågan med kraft.

Din åsikt blir lokal demokrati

Lokala partier finns på kommunal nivå utan att vara styrda av en riksorganisation och är endast till för invånarna i respektive kommun.

I nära hälften av landets 290 kommuner finns det lokalpartier, något som ger ett uppsving i demokratin och sätter fler frågor på dagordningen än annars.

Det viktiga i dagens kommunpolitik är att fånga upp och möta invånarnas behov och på ett kompetent sätt styra och leda verksamheten så att invånarnas behov kan tillgodoses.

Rulla till toppen